Missie en Visie

de 10 pijlers van onze missie

onze visie

Pijler 1: leerlingen groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

We begeleiden je om zelfstandig en verantwoord te leren kiezen, te leren studeren, te leren leven.

We leggen de nadruk op kennis opdoen, maar ook op de ontwikkeling van vaardigheden als zelfredzaamheid, empathisch vermogen en creatief denken om zo te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Pijler 2: leerlingen voelen zich begrepen en gewaardeerd

Goed kunnen leren hangt nauw samen met je goed voelen.

We willen dat leerlingen zich begrepen en gewaardeerd voelen, dat er wederzijds vertrouwen is tussen leraar en leerling. Om dit vertrouwen te vergroten geven we de leerling inspraak in het leerproces en laten hem deelnemen aan de organisatie van het schoolleven.

Pijler 3: leerlingen ontwikkelen hun talenten maximaal

We zetten in op jouw sterktes.

We gaan samen op zoek naar de studierichting die voor jou de meeste groeikansen biedt. Daarom richten we een zo ruim mogelijk studieaanbod in in de finaliteiten doorstroom, doorstroom/arbeidsmarkt en arbeidsmarkt.

We bieden extra kansen voor ontwikkeling van talenten door het organiseren van activiteiten tijdens de pauze, buiten de klasuren of projecten.

Pijler 4: we begeleiden, motiveren en dagen de leerlingen sterk uit

We streven naar onderwijs op maat van elke leerling door persoonlijke aandacht, extra uitdaging, gerichte feedback en positieve steun te geven.

Ook door remediëring, verdieping en uitdaging geven we je kansen om je bij te werken of verder te verdiepen in de leerstof.

Pijler 5: we zetten ons in voor een kwaliteitsvol leerproces

Wanneer leerkrachten krachtig lesgeven, maken zij voor jou het verschil.

Een kwaliteitsvolle en creatieve aanpak van de lessen geeft jou maximale leerkansen. Gepassioneerd en innoverend lesgeven vergroot de zin om te leren.

Een degelijke en actuele vakkennis bij de leraar, aansluiting van de lesinhoud bij de leefwereld van de leerling is essentieel, maar ook variatie van didactische werkvormen en het efficiënt gebruik van moderne leermiddelen geven meer dynamiek in de klas.

Pijler 6: we zetten ons in voor een inspirerende leeromgeving

Eigentijds onderwijs vraagt ook om moderne infrastructuur en gepast didactisch materiaal. Daarom is het nodig dat leerkrachten de nieuwe leermiddelen ontdekken en regelmatig nascholen om deze efficiënt in te zetten.

De scholengemeenschap engageert zich om voldoende middelen vrij te maken voor investeringen in gebouwen en het inrichten van een leeromgeving die het studeren stimuleert.

Pijler 7: we zorgen voor een warme en open sfeer

Jongeren willen zich in hun leer- en leefwereld gelukkig voelen. Daarom is het belangrijk dat we op school zorgen voor warmte en rust en aandacht schenken aan regelmaat en discipline.

Een gemoedelijke school waar ruimte is voor vriendschap, extra activiteiten, humor en informele contacten met het schoolteam geeft iedereen positieve energie.

Pijler 8: we gaan met elkaar in dialoog, we leren van elkaar, we werken intens samen

Door ons onderwijsproject samen aan te pakken kunnen we efficiënt werken, snel groeien en veel van elkaar leren.

Door overleg tussen leraren in werkgroepen en vakgroepen, binnen de school of schooloverstijgend, door uitwisseling van ervaringen, kennis en materiaal maken we ons onderwijs sterker.

Het delen van dezelfde visie verhoogt de kwaliteit in onze scholen.

Pijler 9: we gaan respectvol om met elk-ander

Voor een goede samenwerking binnen onze schoolomgeving is respect een basisvoorwaarde.

Dit houdt in dat leerlingen en leraren waardering opbrengen voor elk-ander: voor de ander als persoon, voor zijn kwaliteiten, voor zijn anders-zijn.

Openheid in communicatie en transparantie in het beleid dragen zeker bij tot een beter begrip.

Pijler 10: onze identiteit is gebaseerd op die van de Katholieke Dialoogschool

Voor opvoeden, leven en samenleven in onze scholengemeenschap laten we ons leiden door de katholieke levensvisie.

Daarom willen we dat leerlingen, ouders en personeel respect opbrengen voor de katholieke waarden en het geloof.

We stellen ons open voor andere religies en stellen ons kritische vragen bij gangbare opvattingen in de samenleving. We hebben aandacht voor solidariteit, armoede en onrecht.

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic